Gizlilik Politikası

Gizlilik politikamızı, ilgili mevzuat kapsamındaki gereklilikler çerçevesinde tospaa.org, game.tospaa.org, pixel.tospaa.org ve music.tospaa.org‘un (“aşağıda tospaa olarak bahsi geçen”) internet sitelerimiz ve yayınladığımız uygulamalar aracılığıyla erişirken ve tospaa’yı kullanırken Gamefab Oyun Ve Eğitim Teknolojileri Anonim Şirketi’ne sağlayacağınız kişisel verilerinizin korunması hakkında sizi aydınlatmak amacıyla oluşturduk.

tospaa’da bir hesabınız olmaksızın tospaa’yı ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda otomatik olarak işlem tarih, saat, ip adresleri ve port bilgileri, bildirim token’ı, oturum verisi, görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleri, konum, tarayıcınızın modeli ve dili ile cihazınızın modeline ilişkin veriler elde edilmekte ve anonim olarak saklanmaktadır.

tospaa’daki hesabınızı kullanırken otomatik olarak işlem tarih, saat, ip adresleri ve port bilgileri, oturum verisi, giriş platformu (web veya uygulama), görüntülediğiniz sayfalar, bildirim token’ı, ziyaret süresi, konum, tarayıcı modeli ve dili, cihaz modeline ilişkin verileriniz elde edilmektedir.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında kanun ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için şikayet ve başvurularınızda bizimle doğrudan paylaştığınız veriler kanuni süreler boyunca saklanmaktadır.

5651 sayılı kanun kapsamında işlem tarih, saat, ip adresleri ve port bilgileri, kanuni süreler boyunca saklanmaktadır.

tospaa kullanılırken toplanan veriler, tospaa özellikleri, kullanıcılar arası iletişimi, kullanıcının tospaa deneyimini kişiselleştirilebilmesini, 5651 sayılı kanun ve KVKK kapsamında yapılan başvuruları değerlendirebilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla sınırlı olarak bu gizlilik politikası ve KVKK’ya uygun olacak şekilde işliyoruz.

Topladığımız veriler, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve türkiye’de bulunan sistemlerimizde saklanmaktadır.

Yetkili mercilerden gelen usulüne uygun talepler gereğince talepte bulunan yetkili mercilere iletilmesinin zorunlu olduğu haller dışında kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmamaktadır. Verilerinizi, ölçüm ve analiz amacıyla bu konuda destek aldığımız 3. taraflarla anonim olarak paylaşabiliriz.

tospaa, gizlilik politikamıza tabi olmayan diğer internet sitelerine yönelik bağlantılar içerebilir. bu nedenle, verilerinizi paylaşmadan önce diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında [email protected] adresine sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizle veya [email protected] adresine kayıtlı elektronik postayla (kep) başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

tospaa’da bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen çerez politikamızı ziyaret ediniz.

Gizlilik politikamızdan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Gizlilik politikamız zaman zaman değişir. Bu değişiklikler için gizlilik politikamızı periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. Bu konuda web sitemizde daha fazla bilgi verilecektir.

Gizlilik politikamız, 28.03.2022 tarihinde güncellenmiştir.